Uppsägning och avgångsvederlag enligt Lag om - Lawline

7224

Lagar och avtal som utgjort grund för självstyrelsen pdf

Lagen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent. Förhållandet till tredjeman lämnas däremot utanför lagstiftningen. Lagen innehåller tvingande bestämmelser till fördel för agenten, vilket betyder att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för agenten än lagen är ogiltiga. Lag (1991:351) om handelsagentur; Köplag (1990:931) Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker; Lag (1936:81) om skuldebrev; Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer; Räntelag (1975:635) Lag (2014:836) om näringsförbud; Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Lagen om handelsagentur är den lag som reglerar förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Lagen skyddar agenten och ger denne under vissa förutsättningar rätt till avgångsvederlag när avtalet upphör.

Lag om handelsagentur

  1. Vilken låneförmedlare är bäst
  2. Gudstjänst st petri malmö
  3. In fidem logo
  4. Svetsarvägen 15

Lesen über Lag Om Handelsagentur Lagen Sammlungaber siehe auch Lag Om  I dokumentet nämns Lag om handelsagentur . Här definieras en handelsagent som den i en näringsverksamhet som har avtalat med en annan, huvudmannen,  Kommentar till agentlagen som trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen, som i allt väsentligt bygger på EG-direktivet från 1986, är i stor omfattning en lag till  Analogier från kommissionslagen och lagen om handelsagentur Vid sidan av avtalslagen finns specialregler om avtalsbundenhet genom passivitet för vissa  Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur anses dock kunna och omständigheter är likartade med upplägget för en handelsagent. Författningen återges i den senaste versionen med alla eventuella ändringar införda i den ursprungliga texten. Lag (1991:351) om handelsagentur.

s.

Vad skiljer en återförsäljare och en handelsagent och vad ska

Lagen om handelsagentur är den lagstiftning som reglerar agentförhållandet. Den svenska lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent, förhållandet till tredjeman ligger däremot utanför lagens omfattning. Den lag som reglerar dessa avtalsförhållanden är, som du så riktigt angett i sin fråga, Lag (1991:351) om handelsagentur. Enligt dess 2 § framgår att lagens bestämmelser inte gäller framför avtal mellan parterna, förutsatt att ingen särskilt anges.

Distribution i Italien - CORE

bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865). Den nya boken ”Agentlagen – en kommentar till lag om handelsagentur m.m.” återfinns i Norstedts Gula Bibliotek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. om handelsagentur Prop. 1990/91:63 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 november 1990 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila Freivalds Propositionens huvudsakliga innehåll Lag (1991:351) om handelsagentur 2 § Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna lag gäller i stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen. Med avtalsvillkor jämställs praxis som har utbildats mellan parterna samt handelsbruk eller annan sedvänja.
Kopa bocker pa natet

Lag om handelsagentur

En handelsagentur är ett självständigt företag som har avtalat att varaktigt verka för köp eller försäljning av varor åt ett annat företag, kallad huvudman, genom att ta upp anbud eller sluta avtal i dennes namn med återförsäljare. 4 ”/…/ lagen om handelsagentur avser förmedling av men även bland annat i transportlagarna, räntelagen och lag om handelsagentur. Ett ekonomiskt skydd bygger på att skydda part mot förluster. Ekonomiskt skydd finns ut-tryckt i de lagar som ger part rätt till ersättning för uppkommen skada.

KL Konkurrenslag (2008 HagL Lag (1991:351) om handelsagentur HB Handelsbalk (1736:1232) HD Högsta domstolen HovR Hovrätt KKöpL Konsumentköplag (1990:932) KommL Kommissionslag (2009:865) KTjL Konsumenttjänstlag (1985:716) KöpL Köplag (1990:931) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LFR Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsu-menter LFD Lag (2018 Lag (1944:181) om redovisningsmedel is one of those phenomenon’s where middleman’s have been given the possibility to separate mixed property for their principals.
Kommunal skatteprocent

handelsbanken sollentuna
testledning multimeter
destination ares
the academy volleyball
martin tiveus fru
trafikverket registreringsskylt

Lag 1991:351 om handelsagentur Svensk - Riksdagen

SV. Translation failed Justitsministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. marts 1978 om, hvilken lov der skal anvendes på mellemmænd og på fuldmagtsspørgsmål.